تست میزان اضطراب

پاسخگوی گرامی؛ هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایید:
1

به خود اطمینان دارم؟

2

می توانم بر افکار خود تمرکز کنم؟

3

آرامم؟

4

عصبی ام؟

5

ناراحتم؟

6

بدنم همواره مرطوب است؟

7

نفسم منظم است؟

8

احساس تنش در معده ام دارم؟