تست افسردگی بک

پاسخگوی گرامی؛ هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایید:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21