تست پیش از ازدواج

پاسخگوی گرامی؛ هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایید:
1

آیا زمانی که مادر و پدری را به همراه فرزند کوچکشان می بینید، غبطه می خورید؟2

آیا زمانی که یک زوج جوان را در حال خنده می بینید، افسوس می خورید؟3

آیا همچون گذشته از اوقات تنهایی تان لذت می برید؟4

زمانی که در جمع دوستان متاهل هستید،به خود می گویید که ای کاش من هم متاهل بودم؟5

آیا شده که تا به حال حضور شخصی از جنس مخالف، شما را دگرگون کند؟6

آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که تنهایی دیگر بس است؟7

آیا تا کنون برایتان پیش آمده که شادی تان را بخواهید به کسی از جنس مخالف، انتقال دهید؟8

آیا شما موسیقی های آرام گوش می دهید؟9

آیا شده زمانی که پشت ویترین یک فروشگاه هستید، احساستان به شما بگوید برای کسی هدیه ای بخرید؟10

آیا رنگ زندگی برای شما تغییر کرده است؟ امیدواریم که حضور شخصی زندگی تان را دگرگون کند.11

آیا شده در چند ماه اخیر، لبخند فردی، امید را در دلتان زنده کند و نگاه شما به زندگی تغییر کند؟12

زمانی که پدر مادرتان می گویند، دیگر زمان ازدواج فرا رسیده است، اخم نمی کنید؟13

آیا به تازگی در خیالتان مراسم خواستگاری را مرور می کنید؟14

آیا اخیرا برایتان پیش آمده عاشق کسی شده باشید، اما حجب و حیا اجازه ندهد، آن را با او در میان بگذارید؟